Danh mục tin tức
Chức vụ: Phó chủ nhiệm phụ trách Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Email: thuypt@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Thạc sĩ: Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (TESOL), Đại học Monash, Australia
Tiến sĩ: Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Lĩnh vực nghiên cứu
Dịch thuật Anh - Việt; so sánh đối chiếu ngôn ngữ Anh - Việt; 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh chuyên ngành

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Phạm Thị Thủy, "Đề thi tiếng Anh cho giai đoạn cơ sở ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN – Những thay đổi tích cực". Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ ĐHQGHN, tháng 10/ 2003.
Phạm Thị Thủy, "Thử nghiệm phân tích đánh giá bản dịch một truyện ngắn theo mô hình của Newmark''. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 7 (165) – 2009, trang 26-34.
Phạm Thị Thủy, ''Evaluation of the Quality of the Translation The Hottest Night of the Century Using House's Functional – Pragmatic Model''. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Nội, Số 33/ 2012, trang 75-91, Tháng 12/ 2012.
Phạm Thị Thủy, ''House’s functional-pragmatic model of translation assessment and implications for evaluating English-Vietnamese translation quality''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội – Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài, Tập 29, Số 1, 2013, trang 56-64.
Phạm Thị Thủy, "Phân tích cách dịch đại từ nhân xưng tiếng Anh trong bản dịch truyện ngắn “Đêm nóng nhất thế kỷ” từ quan điểm ngữ dụng học''. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Nội, Số 38/ 2014, trang 127-140.
Phạm Thị Thủy, ''Khả năng áp dụng mô hình dựa vào phản ứng của độc giả trong đánh giá chất lượng bản dịch văn xuôi Anh-Việt''. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2016 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, 2016, trang 336-344.
Phạm Thị Thủy, ''Verbs or Nouns - Which Sound More Natural in Vietnamese and Implications for English and Translation Teaching to Vietnamese Students''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội – Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài, Tập 32, Số 2, năm 2016, trang  52-64, ISSN 0866-8612.
Phạm Thị Thủy, ''Is there the word “please” in Vietnamese language?'' VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 33, No. 2 (2017), pp. 193-202.
Phạm Thị Thủy, ''Dịch văn học và phê bình đánh giá bản dịch văn học ở Việt Nam''. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 1(268)-2018, trang 5-15.

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ
Email: liendth@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Nghiên cứu giáo dục, Đại học Catholic, Leuven, Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Nghiên cứu giáo dục

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Nguyễn Thị Nhân Hoà, Đỗ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Lan Anh, ''Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 4, 2015, ISSN 0866-8612.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, Đỗ Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Lan Anh, ''Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội''. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số128, 2016, ISSN 0868-3662.
Đỗ Thị Hồng Liên, ''Sense-making process in school innovation: A case study at Vietnam National University, Hanoi – International School''. Tạp chí Khoa học ĐHQG HN, số 2,tr.203-212.
Đỗ Thị Hồng Liên, Phạm Thị Tuyết Mai, Trần Thị Lan Hương ,''Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình NNBS tại Khoa Quốc tế''. Tạp chí quản lý giáo dục, số 5, tr.83-90.

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ
Email: hoantt@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội
Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học 

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh chuyên ngành 

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Nguyễn Thị Tố Hoa, Các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kinh tế: thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học - Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, số 24 tháng 10/2014, trang 108-112, ISSN 1859-3585.
Nguyễn Thị Tố Hoa, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đánh giá chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế từ góc độ của sinh viên. Tạp chí Công thương - Bộ Công thương, số 6 tháng 5/2015, trang 104-109, ISSN 0866-7756.
Nguyễn Thị Tố Hoa, Phạm Thị Tuyết Mai, Difficulties in teaching English for specific purposes: empirical study at Vietnam universities. Higher Eucation Sudies, Canada, Vol. 6, No. 2 June 2016, ISSN 1925-4741, pp.154-161.
Nguyễn Thị Tố Hoa, Cụm từ cố định tiếng Việt có thành tố đen/trắng trong hành chức (Liên hệ với tiếng Anh). Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, Viện Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 2 (46) tháng 3/2017, trang 31-34, ISSN 1859-3135.
Giảng viên Bộ môn Đào tạo Dự bị
Phòng 206, Khoa Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)
Email: lanhung185@gmail.com
Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học
Môn học giảng dạy 
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật
Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Các công bố
Nguyễn Thị Lan Anh, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 4, 2015, ISSN 0866-8612.
Nguyễn Thị Lan Anh, Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên học Tiếng Anh . Tạp chí Khoa học Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục), số 117, 2015.
Nguyễn Thị Lan Anh, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số128, 2016, ISSN 0868-3662.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: lanhung185@gmail.com
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy 
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Nguyễn Thị Lan Anh, ''Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 4, 2015, ISSN 0866-8612.
Nguyễn Thị Lan Anh, ''Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên học Tiếng Anh''. Tạp chí Khoa học Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục), số 117, 2015.
Nguyễn Thị Lan Anh, ''Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội''. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số128, 2016, ISSN 0868-3662.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: thienha2207@gmail.com
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội 
Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh chuyên ngành

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Các công bố
Dương Thị Thiên Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Hoài Thu, ''Thái độ của sinh viên năm thứ nhất Khoa Quốc tế – ĐHQGHN đối với hiện tượng đạo văn''. Tạp chí giáo dục, số 385, kì I, tháng 4/2016.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Email: nguyenthinhanhoa@gmail.com
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Ngôn ngữ Anh, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Thạc sĩ: Giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Đại học Tổng hợp La Trobe, Australia
Tiến sĩ: Ngôn ngữ học ứng dụng, chuyên ngành Khảo thí Ngôn ngữ, Đại học Tổng hợp Melbourne, Australia

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Khảo thí ngôn ngữ

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''Preparation in Vietnam of sponsored students for study in Australian Universities''. EA Journal. A TESOL Publication of English, Australia, Volume 18, Number 2, Summer 2000.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''Listening Strategies and Verbal Reports''. Teacher’s Edition, Issue March 2002.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''How to Teach a Song''. Teacher’s Edition, Issue October 2002.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''Applying communicative methods to teaching grammar: an experiment''. Teacher’s Edition, Issue March 2004.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''Effects of test preparation on test performance – the case of the IELTS and TOEFL iBT listening tests''. Melbourne Language Testing Papers, Volume 12, Number 1, 2008.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''A comparison of test takers’ strategies while doing two listening tests: IELTS and TOEFL iBT''. Internationaliation Studies, Volume 1, 2012.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''A Critical Review of Experimental Approach (Nhìn lại phương pháp nghiên cứu thực nghiệm)''. Journal of Foreign Language Studies,  Volume 34, 2013.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 4, 2015, ISSN 0866-8612.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, ''Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội''. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số128, 2016, ISSN 0868-3662.
Nguyễn Thị Nhân Hoà, "A Comparison of Content: the IELTS and TOEFL iBT Listneing Test''. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 33, No. 2 (2017, pp. 213-225.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: hongnt@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 35575992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh, Trường Đại học HELP, Malaysia

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Nguyễn Thị Hồng, ''Đánh giá chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế từ góc độ của sinh viên''. Tạp chí Công thương - Bộ Công thương, số 6 tháng 5/2015, trang 104-109, ISSN 0866-7756.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: huongttl@isvnu.vn 
Điện thoại: 024. 3555992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Trần Thị Lan Hương,''Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình NNBS tại Khoa Quốc tế''. Tạp chí quản lí giáo dục, số 5, tr.83-90.

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ chương trình đào tạo Dự bị
Học vị: Thạc sĩ
Email: duongthithuhuyen@gmail.com
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), Đại học Victoria, Australia

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Dương Thị Thu Huyền, Đỗ Thanh Vân, ''Xây dựng chương trình ngoại khóa sử dụng hoạt động kịch nhằm bổ trợ phát triển kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên chương trình NNBS tại Khoa Quốc tế-ĐHQGHN''. Tạp chí Quản lý Giáo dục, tháng 5/2016)
Dương Thị Thu Huyền,Đỗ Thanh Vân, ''Kích hoạt các phong cách học tập khác nhau thông qua hoạt động kịch''. Tạp chí Quản lý Giáo dục, tháng 9/2016.

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ các môn tiếng Anh đại học
Học vị: Thạc sĩ
Email: ntthuyen@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giáo dục học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở 
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Nguyễn Thị Thu Huyền, ''Chiến lược ghi chép của sinh viên cấp độ 3 Khoa Quốc tế- Đại học quốc gia Hà Nội khi nghe cuốn “Lecture Ready 2”. Kỉ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 3 - Đại học quốc Gia hồi giáo Malaysia, 2014.
Nguyễn Thị Thu Huyền, ''Thực trạng và biện pháp cho việc ghi chép bài giảng tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất khoa Quốc tế- ĐHQGHN''. Tạp chí giáo dục, số 357, 2015, trang 55-57.
Nguyễn Thị Thu Huyền, Dương Thị Thiên Hà, Lê Hoài Thu, ''Thái độ của sinh viên năm thứ nhất Khoa Quốc tế – ĐHQGHN đối với hiện tượng đạo văn''. Tạp chí giáo dục, số 385, kì I, tháng 4/2016.
Nguyễn Thị Thu Huyền, ''Giới thiệu một số phương pháp nhằm cải thiện kĩ năng nghe hiểu cho sinh viên dự bị đại học''. Tạp chí giáo dục và xã hội, số 74, tr.104-107.

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Email: phamtuyetmai706@yahoo.com

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)


Bằng cấp

Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN


Lĩnh vực nghiên cứu

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Ngôn ngữ học


Môn học giảng dạy

Tiếng Anh cơ sở

Tiếng Anh học thuật

Tiếng Anh chuyên ngành


Đơn vị công tác

Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN


Các công bố

Phạm Thị Tuyết Mai,''Chất lượng đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh: Thực trạng và giải pháp''. Tạp chí Công thương, số 2, tháng 10/2014.

Phạm Thị Tuyết Mai, ''Difficulties in teaching English for specific purposes: empirical study at Vietnam universities''. Higher Eucation Sudies, Canada, Vol. 6, No. 2 June 2016, ISSN 1925-4741, pp.154-161. 


Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: ngand@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cử nhân: Kinh tế, Đại học Thương mại Hà nội 
Thạc sĩ: Quốc tế học, Đại học Chung Ang, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật
Tiếng Anh chuyên ngành

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Ngô Dung Nga, ''Understanding Teacher Efficacy to Teach English for Specific Purposes''. The Asian EFL Journal, Professional Teaching Articles, August 2017, Volume 102.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: danghongngan@gmail.com
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
Thạc sĩ: Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), Đại học Victoria, Australia

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: thulh@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), Đại học Victoria, Australia

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh nâng cao

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Lê Hoài Thu, ''Hiệu quả thử nghiệm đào tạo kỹ năng quản lý lớp học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội''. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 12/2015.
Lê Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Huyền, Dương Thị Thiên Hà, ''Thái độ của sinh viên năm thứ nhất Khoa Quốc tế – ĐHQGHN đối với hiện tượng đạo văn''. Tạp chí giáo dục, số 385, kì I, tháng 4/2016.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: trungnt@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Groningen, Hà Lan

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Quản lí giáo dục

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Nguyễn Trí Trung, ''Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công trong nghề nghiệp của giới trẻ''. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tháng 2/2018.


Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó giáo sư
Email: tuvn@isvnu.vn
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thạc sĩ: Giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Đại học Manchester, Vương quốc Anh (Postgraduate Diploma); Đại học Canberra, Australia (Master)
Tiến sĩ: Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐHQGHN
Phong hàm Phó giáo sư vào năm 2004

Lĩnh vực nghiên cứu
Ngôn ngữ học
Quan hệ quốc tế
Giáo dục đại học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh chuyên ngành

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Vũ Ngọc Tú, ''Bàn về phương pháp dạy viết thích hợp cho sinh viên chuyên ngữ ''. Ngữ văn nước ngoài, Đại học Tổng hợp, 1988.
Vũ Ngọc Tú, ''Improving the Efficiency of English Language Training for Scientists and Technicians''. Hà Nội, tháng 12/1990.
Vũ Ngọc Tú, ''Cultural Influence in Language Learning''. Proceedings of the Second Meeting of Euro-Southeast Asia Network on Innovation and Co-Development Study - Hà Nội, tháng 10/1995.
Vũ Ngọc Tú, ''Trật tự từ trong cấu trúc danh ngữ Anh - Việt''. Proceedings of the Second Meeting of Euro-Southeast Asia Network on Innovation and Co-Development Study - Hà Nội, tháng 10/1995.
Vũ Ngọc Tú, ''Thử khảo sát trật từ trong cấu trúc động ngữ tiếng Anh''. Proceedings of the Second Meeting of Euro-Southeast Asia Network on Innovation and Co-Development Study  - Hà Nội, tháng 10/1995.
Vũ Ngọc Tú,'' Bước đầu khảo sát đoản ngữ có tính từ làm trung tâm''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, t. XI, no4, 1995.
Vũ Ngọc Tú, ''Thử khảo sát trật tự từ trong cấu trúc động ngữ tiếng Anh''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, t. XI, no4, 1995.
Vũ Ngọc Tú, ''Thử tìm hiểu về mạo từ trong danh ngữ tiếng Anh''. Tạp chí Ngoại ngữ, Số 1 -1996.
V Vũ Ngọc Tú, ''Về yếu tố thời trong động ngữ tiếng Anh và tiếng Việt''. Ngữ học trẻ ’96 – Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội – 1996.
Vũ Ngọc Tú, ''Khảo sát động từ tình thái trong tiếng Anh. Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài'', Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
Vũ Ngọc Tú, ''Về câu đơn Anh - Việt có trật tự đảo''. Ngữ học trẻ ’97 – Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, HàNội – 1997.
Vũ Ngọc Tú, ''Vietnam’s Higher Educational Reform: Missions and Challenges''.Proceedings and Conclusions of the EU-ASEAN Round Table on Cooperation in the Area of Education and Training, 26-28 May 1997, Helsinki, Finland.
Vũ Ngọc Tú, ''Về trật tự từ của các thành tố phụ phía trước trong động ngữ Anh - Việt''. Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, t. XIV, no5, 1998.
Vũ Ngọc Tú, ''Vietnam’s Higher Educational Reform: Missions and Challenges''. The Sixth Pacific Basin Symposium – Development and Equality, March 4-6, 1998, Bangkok, Thailand.
Vũ Ngọc Tú, ''Về khái niệm cấu trúc cú pháp và trật tự từ''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, T. XVIII, No3, 2002.
Vũ Ngọc Tú, ''Về việc nghiên cứu trật tự từ trong ngôn ngữ học, tiếng Anh và tiếng Việt''. Ngữ học trẻ 2002 – Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội – 2002.
Vũ Ngọc Tú, ''Về động từ kết chuỗi trong tiếng Anh và cách diễn đạt tương đương trong tiếngViệt''. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, T. XXI, No3, 2005.
Vũ Ngọc Tú, ''The Role Played by Research in Higher Education Institutions''. Asia Research Center Director’s Workshop”, Mongolia, 2005.
Vũ Ngọc Tú, ''Vài nét về công tác quốc tế và đào tạo liên kết quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội''. Education Cooperation: Theoretical and Practical Issues, 1st International Seminar (pp. 31-38), Hanoi, 2007.
Vũ Ngọc Tú, ''Vietnam Higher Education Reform: Challenges and Solutions''. Bangkok, Thailand, December, 2012.
Vũ Ngọc Tú, ''Higher Education Reform in Vietnam: Current Situation, Challenges and Solutions''. Proceedings of the International Conference on Higher Education in the Context of Globalization, Hanoi, 2015.
Sách Tiếng Việt cơ sở, đồng tác giả, Nhà xuất bản ĐHGHN, 1996.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Cử nhân 
Email: dothanhvan311@gmail.com
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Bằng cấp
Cử nhân: Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Lĩnh vực nghiên cứu
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học

Môn học giảng dạy
Tiếng Anh cơ sở
Tiếng Anh học thuật

Đơn vị công tác
Bộ môn Đào tạo dự bị, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Các công bố
Đỗ Thanh Vân, Dương Thị Thu Huyền, ''Xây dựng chương trình ngoại khóa sử dụng hoạt động kịch nhằm bổ trợ phát triển kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên chương trình NNBS tại Khoa Quốc tế-ĐHQGHN''. Tạp chí Quản lý Giáo dục, tháng 5/2016)
Đỗ Thanh Vân, Dương Thị Thu Huyền, ''Kích hoạt các phong cách học tập khác nhau thông qua hoạt động kịch''. Tạp chí Quản lý Giáo dục, tháng 9/2016.