Danh mục tin tức

Các môn giảng dạy

STT

Tên môn học/ học phần

Chương trình đào tạo

1

 Tiếng Anh dự bị đại học

Dự bị đại học

2

Tiếng Anh học thuật 1

-          Kinh doanh quốc tế

-          Kế toán, phân tích, kiểm toán

-          Hệ thống thông tin quản lý

-          Tin học và Kỹ thuật máy tính

-          Khoa học quản lý

3

Tiếng Anh học thuật 2

-          Kinh doanh quốc tế

-          Kế toán, phân tích, kiểm toán

-          Hệ thống thông tin quản lý

-          Tin học và Kỹ thuật máy tính

-          Khoa học quản lý

4

Tiếng Anh chuyên ngành 1

-          Kinh doanh quốc tế

-          Kế toán, phân tích, kiểm toán

-          Hệ thống thông tin quản lý

-          Tin học và Kỹ thuật máy tính

-          Khoa học quản lý

5

Tiếng Anh chuyên ngành 2

-          Kinh doanh quốc tế

-          Kế toán, phân tích, kiểm toán

-          Hệ thống thông tin quản lý

-          Tin học và Kỹ thuật máy tính

-          Khoa học Quản lý

6

Tiếng Anh chuyên ngành

-          Thạc sỹ Marketing và dự báo

-          Thạc sỹ Quản trị tài chính