Danh Mục Thông Báo

Mời gửi bài, công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên Tạp chí Công thương

5/26/2017 5:34:56 PM
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được công văn số 121/CV-TCCT ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Tạp chí Công thương thuộc Bộ Công thương về việc gửi bài, công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên Tạp chí Công thương. 

Thông tin về Tạp chí:
- Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm cho các bài báo khoa học thuộc các ngành: Kinh tế học: 0-0.5 điểm, Luật học: 0-0.5 điểm và Hóa học-Công nghệ thực phẩm: 0-0.5 điểm.
- Chỉ số ISSN 0866-7756
- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

Khoa Quốc tế xin thông báo để cán bộ giảng viên biết và gửi bài (nếu có). 

Cán bộ giảng viên quan tâm xem thông tin chi tiết và liên hệ gửi bài theo địa chỉ tại công văn đính kèm.  

Lên đầu trangLên đầu trang