Danh Mục Thông Báo

Lấy ý kiến về Dự thảo Quy định về chế chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên

8/27/2021 10:10:01 AM

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN, trên cơ sở cập nhật các chính sách và quy định mới của Nhà nước, của ĐHQGHN, đồng thời tiếp thu ý kiến, đóng góp của đại diện lãnh đạo đơn vị, Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN đã hoàn thành bản dự thảo Quy định về chế chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên thay thế Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/6/2017 (Dự thảo lần 3).
 

>>> Xem văn bản Dự thảo về Quy định về chế chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên ĐHQGHN tại ĐÂY.
- Tải về tài liệu định dạng PDF

 

Để đảm bảo tính thống nhất, hợp lý và khả thi của văn bản, Ban Tổ chức Cán bộ trân trọng công bố toàn văn văn bản dự thảo, để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trong ĐHQGHN.
Mọi ý kiến đóng góp gửi về email: tccb@vnu.edu.vn, trước ngày 08/9/2021.

 

Lên đầu trangLên đầu trang