Kinh tế học

Lĩnh vực    
Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu chính           
Phân bổ nguồn lực, phân phối của cải và thu nhập, giáo dục, việc làm, môi trường và các vấn đề xã hội

Câu hỏi nghiên cứu              
- Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu thứ cấp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân.

- Sử dụng các công cụ phân tích định lượng và khai thác các bộ dữ liệu thứ cấp để phân tích sự phân bổ nguồn lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân. Phân tích sự phân phối của cải, thu nhập và các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế.

Trưởng nhóm:

TS. Trần Quang Tuyến

Thành viên:

- TS. Nguyễn Viết Thành

- TS. Vũ Văn Hưởng

- TS. Đoàn Thanh Tinh

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý

TS. Trần Quang Tuyến

Email: tuyentranquang@isvnu.vn 
Lên đầu trangLên đầu trang