Khoa Quốc tế tổ chức các hoạt động hỗ trợ và tư vấn phong phù và đa dạng cho cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, học sinh và sinh viên cao học tại Khoa. Đối với cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, Khoa tận dụng sự hỗ trợ của đội ngũ học giả quốc tế hàng năm đến Khoa tổ các buổi hội thảo định kì nghe các báo cáo kết quả nghiên cứu, trên cơ sở đó góp ý và tư vấn chọn tạp chí chuyên ngành quốc tế phù hợp giúp cán bộ Khoa đăng bài. Bộ phận phụ trách Khoa học Công nghệ tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nhóm nghiên cứu triển khai các đề tài NCKH cấp Khoa về thủ tục hành chính, kĩ năng tìm kiếm thông tin, trích dẫn tài liệu…

       Thông tin liên hệ:
       Nguyễn Thị Liên Hương – Chuyên viên phụ trách hoạt động KHCN
       Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển
       Email: huongntl@isvnu.vn
       Điện thoại: +84 (024) 3557 8604 – Máy lẻ 31

Quyết định số 3454/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/09/2013 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành
http://vnu.edu.vn/home/?netoffice/N2232/3454-Qd-dHQGHN.htm

Quyết định 1476/QĐ-KHCN ngày 13/5/2013 về việc thành lập Hội đồng ngành/liên ngành nhiệm kỳ 2013 - 2018
http://vnu.edu.vn/upload/2013/05/14657/1476%20quyet%20dinh%20danh%20sach%20hoi%20dong%20nganh%20nhiem%20ky%202013%20-%202018.pdf

Hội đồng ngành Kinh tế học
http://vnu.edu.vn/home/?C1898/N14649/HoI-doNG-NGaNH-KINH-Te-HoC.htm

Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ
http://vnu.edu.vn/home/?C1898/N14651/HoI-doNG-LIeN-NGaNH-NGoN-NGu---NGOaI-NGu.htm

Hội đồng liên ngành các Khoa học về Chính trị và Quản lý
http://vnu.edu.vn/home/?C1898/N14653/HoI-doNG-LIeN-NGaNH-CaC-KHOA-HoC-Ve-CHiNH-TRi-Va-QUaN-Ly.htm

Hội đồng liên ngành Tâm lý – Giáo dục
http://vnu.edu.vn/home/?C1898/N14655/HoI-doNG-LIeN-NGaNH-TaM-Ly---GIaO-DuC.htm

Hội đồng liên ngành Vật lý – Điện tử - Viễn thông
http://vnu.edu.vn/home/?C1898/N14645/HoI-doNG-LIeN-NGaNH-VaT-Ly---dIeN-Tu---VIeN-THoNG.htm

Hội đồng liên ngành Công nghệ Thông tin và Khoa học Tính toán
http://vnu.edu.vn/home/?C1898/N14643/HoI-doNG-CoNG-NGHe-THoNG-TIN-Va-KHOA-HoC-TiNH-TOaN.htm

Khoa Quốc tế xin giới thiệu một số địa chỉ tra cứu danh mục các tạp chí quốc tế uy tín để các cán bộ giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học như sau:

I. Địa chỉ tra cứu danh mục các tạp chí Quốc tế thuộc ISI:

1. Tổng danh mục ISI (Institute for Scientific Information – Viện Thông tin khoa học

2. Danh mục tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index) là các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

3. Danh mục tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCIE (Science Citation Index Expanded) là các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ mở rộng.

4. Danh mục tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SSCI (Social Sciences Citation Index) là các tạp chí thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội

Để kiểm tra một tạp chí có trong danh mục SCI, các tác giả truy cập vào link:

Để kiểm tra một tạp chí có trong danh mục SCIE, các tác giả truy cập vào link:

Để kiểm tra một tạp chí có trong danh mục SSCI, các tác giả truy cập vào link:

II. Danh mục các tạp chí uy tín của các nhà xuất bản hàng đầu và các trường đại học nổi tiếng trên thế giới:

- Nhà xuất bản Springer: http://www.springer.com/gp/products/journals
- Nhà xuất bản Elsevier: https://www.elsevier.com/catalog?producttype=journals
- Nhà xuất bản Wiley-Blackwell: http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal
- Nhà xuất bản Taylor&Frances: http://www.tandfonline.com/
- Nhà xuất bản Sage: http://journals.sagepub.com/action/showPublications
- Nhà xuất bản Oxford University Press: https://academic.oup.com/journals/
- Nhà xuất bản Cambridge University Press: https://www.cambridge.org/core
- Nhà xuất bản Chicago University Press: http://www.press.uchicago.edu/index.html
- Nhà xuất bản Liverpool University Press: https://liverpooluniversitypress.co.uk/
- Nhà xuất bản Emerald: http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/index.htm
- Nhà xuất bản Macmillan Publishers: http://www.palgrave.com/gp/journals


III. Danh mục tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm: xem file đính kèm

Công bố quốc tế là yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân và tổ chức thực hiện nghiên cứu. Khi không có công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín thì các trường đại học, các cơ sở  nghiên cứu khoa học sẽ không bao giờ lọt được vào bảng xếp hạng quốc tế nào. Liên hợp quốc, các Chính phủ và các Tổ chức quốc tế thường sử dụng thống kê phân loại này trong quản lý và hoạch định các chính sách khoa học, kỹ thuật. 

Công bố quốc tế không chỉ là một đòi hỏi quan trọng mà còn là cơ sở để tài trợ cho các nghiên cứu. Ngày nay, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED), cũng tham khảo các công bố quốc tế để tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản (website: http://nafosted.gov.vn).
 
Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều Tạp chí khoa học. Do vậy, việc lựa chọn bài báo của một Tạp chí nào đó để người nghiên cứu thực hiện tổng quan và kế thừa luôn gặp phải những khó khăn. Nhưng việc này lại rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng quyết định đến chất lượng tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trên thế giới và độ tin cậy của các phương pháp vận dụng khi lựa chọn trích dẫn, kế thừa trong mỗi nghiên cứu.

Chất lượng của các Tạp chí chủ yếu được đánh giá dựa trên qui trình kiểm duyệt để đăng bài và các thống kê về chỉ số được trích dẫn của các bài báo đăng trên Tạp chí đó thông qua chỉ số ảnh hưởng. Các chỉ số khoa học công bố được các Tổ chức xếp hạng đại học sử dụng để đánh giá số lượng, chất lượng nghiên cứu khoa học và xếp hạng các trường đại học trên thế giới, cũng như cá nhân nhà khoa học. 
Có hai nhóm phân loại uy tín được cộng đồng khoa học công nhận trên trên thế giới. Phân loại theo Viện thông tin khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information, thường gọi là ISI) và theo Scopus (Hà Lan). 

1. PHÂN LOẠI CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC 
1.1. Phân loại theo ISI (Institute for Scientific Information, Hoa Kỳ)

Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ đã xét chọn chất lượng của các tạp chí trên thế giới một cách khắt khe và kỹ lưỡng để đưa vào cơ sở dữ liệu của họ. Mặc dù, vẫn còn có những ý kiến chưa thống nhất, nhưng ISI vẫn là một trong rất ít cách phân loại được thừa nhận và sử dụng rộng rãi khi bàn luận về chất lượng khoa học của các công trình nghiên cứu. 

Những năm 1960, ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) với khoảng khoảng 4.000 tạp chí chuyên ngành về Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ có chất lượng cao và truyền thống lâu đời nhất trên thế giới (Xem thêm chi tiết trên website: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=K). 

Sau đó, SCI mở rộng thành tập hợp SCIE (Science Citation Index Expanded) với khoảng 7.000 tạp chí Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật được xuất bản từ năm 1900 đến nay (http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=D). 

Hiện nay, ISI được phân loại cụ thể hơn, bao gồm thêm tập hợp SSCI (Social Science Citation Index) với hơn 2.000 tập chí xuất bản từ năm 1956 và A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) với hơn 1.200 tập chí từ năm 1975 đến nay. 

Cụ thể, ISI là tập hợp của sự phân loại minh bạch, bao hàm cả SCI, SCIE, SSCI và A&HCI với tổng cộng khoảng 10.000 Tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng triệu tạp chí thông thường trên thế giới.

Như vậy, theo phân loại của ISI thì trong lĩnh vực Khoa học xã hội - Hành vi, Kinh tế và Nhân văn có 2 nhóm tạp chí được công nhận với chỉ số trích dẫn khoa học uy tín.

Nhóm thứ nhất: SSCI - Social Science Citation Index 
Nhóm thứ hai: SCIE - Science Citation Index Expanded.
Cho đến nay, Việt Nam chưa có tạp chí khoa học nào được lọt vào danh sách ISI.

1.2. Phân loại theo Scopus
Bên cạnh phân loại ISI, nhiều tổ chức xếp hạng thế giới, ví dụ như Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO (http://scimagojr.com) hoặc Tổ chức xếp hạng đại học (QS World University Rankings, http://www.topuniversities.com), ..., còn sử dụng cơ sở dữ liệu từ nguồn Scopus. 

Scopus được xây dựng từ tháng 11 năm 2004 và thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan), dành cho thuê bao trực tuyến, có trả phí. Đó là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học. Scopus có chứa 57 triệu bản tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ hơn 5.000 nhà xuất bản, trong đó hơn 30.000 là Tạp chí đánh giá chuyên ngành trong Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn. 

Để được liệt kê vào danh sách Scopus, các tạp chí cũng được lựa chọn nghiêm ngặt. Số lượng tạp chí nằm trong Scopus gần gấp đôi số lượng nằm trong ISI, nhưng không bao gồm tất cả mà chỉ chứa khoảng 70% số lượng của ISI. Tuy nhiên, nguồn Scopus chỉ bao gồm các bài báo xuất bản từ năm 1995 trở lại đây. Cách đánh giá chất lượng các tạp chí của Scopus cũng dựa vào chỉ số ảnh hưởng IF, nhưng nội dung website của Scopus (http://www.scopus.com) rất tiện ích khi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ tra cứu tài liệu đến đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học của các cá nhân và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, ... 

Việt Nam đã có duy nhất 01 Tạp chí toán học Acta Mathematica Vietnamica (Viện Toán học Việt Nam) được lọt vào danh sách Scopus. Các số liệu của Scopus đã được SCIMAGO sử dụng để đánh giá, xếp hạng các tạp chí khoa học và các cơ sở nghiên cứu khoa học. Theo số liệu, trong số hơn 2.800 cơ sở nghiên cứu mạnh ở trên thế giới, Việt Nam đã có tên 3 đơn vị: Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội. 

1.3. Phân loại của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam
Bắt đầu từ năm 2012, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam đã công bố Danh mục và số điểm được tính cho 27 ngành khác nhau. 
Trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản trị có 59 Tạp chí được công nhận và tính điểm.  

2. CHỈ SỐ TRÍCH DẪN

Chỉ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) là chỉ số trích của Tạp chí, là số lần trích dẫn hay tham khảo trung bình các bài báo mà tạp chí đã công bố hai năm trước. Những công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao thường có chất lượng khoa học cao. Tuy nhiên, chỉ số ảnh hưởng của tạp chí cũng còn phụ thuộc vào các ngành khoa học khác nhau.

Chỉ số ảnh hưởng (IF) là thông số được tính hàng năm cho mỗi tạp chí, nó thể hiện rằng các bài trong tạp chí đó được trích dẫn nhiều hay ít. Thông số này được tính hàng năm và thay đổi theo thời gian, có khi biến động rất lớn.

Chỉ số ảnh hưởng của một tạp chí trong năm N được tính bằng tổng số lần các bài báo trong tạp chí đó được trích dẫn trong 2 năm trước N (tức là N-1 và N-2) chia cho tổng số bài báo trong hai năm đó. Chẳng hạn, nếu một tạp chí A có tất cả 100 bài trong hai năm 2015 và 2016 và được trích dẫn tổng cộng 170 lần thì hệ số ảnh hưởng của năm 2017 sẽ là IF (2017) = 170/100 = 1,7.

Chỉ số ảnh hưởng cho biết uy tín và chất lượng của tạp chí. Chỉ số này càng cao thì tạp chí càng có uy tín. Một bài báo được đăng trên một tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao sẽ được đánh giá cao, dễ được đọc và được trích dẫn hơn. Một nhà khoa học đăng được bài trên tạp chí chất lượng và bài báo được trích dẫn nhiều sẽ được đánh giá cao.

3. PHÂN LOẠI CHỈ SỐ QUẢN LÝ ẤN PHẨM KHOA HỌC (ISSN & ISBN) 

ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (Tạp chí), được công nhận trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định nhan đề của các xuất bản phẩm. Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Đây chính là “thẻ căn cước” để đi lại trong làng thông tin toàn cầu. Nhưng chỉ số ISSN của một tạp chí không liên quan đến chất lượng khoa học của các bài báo được đăng ở trong đó.

Danh sách các tạp chí có mã xuất bản (ISSN) bao hàm và rộng hơn rất nhiều so với danh sách ISI và Scopus. Hiện nay, danh sách ISI bao gồm khoảng 10.000, Scopus bao gồm hơn 30.000 tạp chí về Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Kỹ thuật, Y, Dược và Khoa học xã hội. Trong khi đó, danh sách Tạp chí có chỉ số xuất bản ISSN khoảng 1,3 triệu.

ISBN (International Standard Book Number) là mã số chuẩn quốc tế để xác định một quyển sách. Trên thế giới, khái niệm và việc đăng ký mã số ISBN cho sách được bắt đầu từ những năm 1966-1970 và đã trở thành thông lệ. Việt Nam mới bắt đầu từ năm 2007. PHỤ LỤC

1. DANH SÁCH CÁC TẠP CHÍ THUỘC NHÓM SCIE: Có 8896 Tạp chí đến 2016. (Science Citation Index Expanded)
 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D

2. DANH SÁCH CÁC TẠP CHÍ THUỘC NHÓM SSCI: Có 3250 Tạp chí đến 2016. (Social Sciences Citation Index)
 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J

3. DANH SÁCH TẠP CHÍ THUỘC HỆ THỐNG SCOPUS - 2016. (Khoa học xã hội có 3300 trên 35.865 tạp chí). 
https://files.sciverse.com/documents/xlsx/title_list.xlsx 
hoặc: 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

4. DANH SÁCH TẠP CHÍ CỦA HDCDGSNN VIỆT NAM NĂM 2016, (59 Tạp chí thuộc lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh). 

       Q: Em là sinh viên năm 1 thì biết nghiên cứu về cái gì đây, khi mà kĩ năng viết bài chưa có, kĩ năng thuyết trình vẫn còn kém, kiến thức chuyên môn vẫn chưa có nhiều?
       A: Đây là vấn đề rất nhiều các bạn sinh viên gặp phải, không chỉ riêng sinh viên năm nhất. Bạn thân mến, trước tiên, mình xin khẳng định rằng sinh viên năm nhất hoàn toàn có thể viết NCKH, nếu thật sự đam mê và kiên trì theo đuổi. Kĩ năng sẽ dần hình thành từ việc rèn luyện, trau dồi thường xuyên. Hãy chủ động, tích cực tìm tòi, học hỏi từ những người đi trước, đọc các bài viết mẫu và bắt tay vào viết, tin chắc rằng kĩ năng viết sẽ dần được nâng cao. Bạn có thể bắt đầu nghiên cứu từ những vấn đề đơn giản nhất, phù hợp với trình độ của sinh viên năm nhất chưa học chuyên ngành. Một số gợi ý cho bạn như phương pháp tự học của sinh viên hiện nay, những vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày như nhà trọ, an toàn vệ sinh thực phẩm,… Sau khi có một vốn kiến thức tương đối về kinh tế - tài chính, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận với những vấn đề vĩ mô hơn. 

       Q: Em muốn biết Kỷ yếu, công trình NCKH là gì? Cách thức để viết chúng là gì ạ?
       A: Kỷ yếu: Hàng năm, các Khoa đều phát động viết bài NCKH theo một chủ đề nhất định. Sinh viên viết bài theo chủ đề đã cho và nộp trực tiếp tại phòng KHCN&HTPT của Khoa (hoặc thông qua Thầy Cô hướng dẫn học tập). Sau đó các bài viết sẽ được Khoa chấm duyệt, lựa chọn những bài viết chất lượng tốt. Bài viết đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức sẽ được chọn đăng trên Kỷ yếu khoa học của Khoa.
Công trình NCKH : Được tổ chức viết 1 lần/năm. Hàng năm vào khoảng tháng 8-9 các Khoa sẽ công bố Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học. Sinh viên sẽ lựa chọn đề tài trong danh mục đã cho, xây dựng đề cương theo mẫu và nộp về phòng KHCN&HTPT của Khoa. Những đề cương đạt yêu cầu sẽ được đảm nhiệm nghiên cứu đề tài đó, dưới sự hướng dẫn của các Thầy Cô. Để hiểu cụ thể hơn các bạn nên đến trực tiếp phòng KHCN&HTPT của Khoa để được giải đáp.

       Q:  Khi viết bài thì chúng em phải tìm tư liệu xác thực và số liệu đã được kiểm chứng hay chỉ cần mang từ trên mạng xuống ạ? Và khi bài được đăng thì có nhuận bút không ạ? Em có thể tìm nguồn tài liệu chuyên môn để tham khảo, phục vụ cho việc viết bài ở đâu ạ?
       A: Các bài viết của bạn là bài viết có tính khoa học nên yêu cầu số liệu phải xác thực và đáng tin. Bạn có thể tìm tài liệu về kinh tế- tài chính tại một số trang web của Ngân hàng thế giới, Tạp chí tài chính, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư, …hay ở các thư viện. Một số trang web gợi ý cho bạn:
       http://www.tapchitaichinh.vn/,
       http://cafef.vn/,
       http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217,
       http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn,
       http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt,
       http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam
       Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên mạng internet hay các nguồn tài liệu khác đều chỉ có vai trò tham khảo. Bài viết của bạn nếu hoàn toàn là mang từ trên mạng xuống sẽ bị bác bỏ và không được công nhận. Bạn lưu ý nhé!
Về nhuận bút, tất cả các bài đăng hoặc công trình NCKH đều có nhuận bút. Tuy nhiên, mức nhuận bút sẽ khác nhau đối với bài đăng trên Kỷ yếu, Nội san, Công trình NCKH dự thi các cấp.
Lên đầu trangLên đầu trang