Văn bản này hướng dẫn cán bộ, giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, học giả nước ngoài, cựu sinh viên, học viên cao học, sinh viên và đối tác của Khoa Quốc tế (sau đây gọi tắt là Khoa) đăng ký hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ; nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao tiềm lực Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và chất lượng các chương trình đào tạo ở Khoa.

Toàn văn hướng dẫn tải tại ĐÂY


Lên đầu trangLên đầu trang