Để thuận tiện cho cán bộ khoa học tham khảo hệ thống các văn bản phục vụ nghiên cứu khoa học, các tài liệu này được tổ chức theo các nhóm. Nhóm "Đề tài, dự án Nghiên cứu Khoa học" hệ thống hóa các văn bản cấp nhà nước, cấp bộ, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và cấp Khoa Quốc tế. Tương tự, tài liệu biểu mẫu bao gồm các văn bản cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và cấp cơ sở (Khoa Quốc tế).

Các văn bản của Nhà nước

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020. (418/QĐ-TTg)

Luật Khoa học và công nghệ (29/2013/QH13)

Các văn bản của Bộ

Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.

Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).  

Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Thông tư số 33/2014/TT - BKHCN ngày 06/11/2014 cuả Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ

Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước.

Thông tư số 27/2015/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà  nước.

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Các văn bản của ĐHQGHN

Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành ban hành ngày 30/9/2014  3454/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQGHN, ban hành kèm theo Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 3839/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN, ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2015 286/QĐ-ĐHQGHN

“Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà nội đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-ĐHQGHN ngày 09 tháng 01 năm 2015 

Quy định về giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 03 tháng 10 năm 2014 3493/QĐ-ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
34/2011/TT-BKHCN

Quy định tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2970/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/8/2015

Các văn bản của Khoa Quốc tế

Quy định về Hoạt động nghiên cứu khoc học sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-KQT ngày 27/3/2013

“Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2015 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-KQT ngày 13 tháng 8 năm 2015


1.     

Luật KHCN số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.  (chi tiết xem tại đây)

2.     

Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11, ngày 29/11/2005.  (chi tiết xem tại đây)

3.     

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12, ngày 19/6/2009. (chi tiết xem tại đây)

4.     

Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.  (chi tiết xem tại đây)  

5.     

Quyết định số 2635/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu".  (chi tiết xem tại đây)

6.     

Quyết định số 3348/QĐ-KHCN ngày 30/9/2009 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN.  (chi tiết xem tại đây)

Đề tài Cấp ĐHQGHN

MẪU 01/KHCN

Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 05/KHCN

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 06/KHCN

Lý lịch khoa học

MẪU 11/KHCN

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN của ĐHQGHN

MẪU 12/KHCN

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 14/KHCN

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Đề tài cấp cơ sở

MẪU 1

Đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 2

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 7

Phiếu đề nghị bổ sung/thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 8

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 9

Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 15a

Thông tin kết quả nghiên cứu tiếng Việt

MẪU 15b

Thông tin kết quả nghiên cứu tiếng Anh

MẪU 16a,b

Trang bìa báo cáo tổng kết




Lên đầu trangLên đầu trang