TT

Tên văn bản

Chi tiết

Đại học Quốc gia Hà Nội

1.                   

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 

Các biểu mẫu tải tại ĐÂY

2.                   

Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 01 năm 2015

3.                   

Hướng dẫn quy cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học quốc tế

Văn bản số 579/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/2/2020

4.                   

Quy định về việc đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 185/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/1/2020

5.                   

Hướng dẫn xây dựng và phát triển các Chương trình nghiên cứu trọng điểm và Nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản số 1409 /HD-KHCN  ngày 08 tháng 5 năm 2013

6.                   

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN

7.                   

Quy định về việc tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 2970/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/8/2015

8.                   

Hướng dẫn quy trình đề xuất, xét duyệt đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2021

Văn bản số 1232/ĐHQGHN-KHCN ngày 24/4/2020

Khoa Quốc tế

1.       

Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Khoa Quốc tế

QĐ số 770/QĐ-KQT ngày 26/10/2018

2.                   

Hướng dẫn về việc đăng ký hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ ở Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn số 875/HD-KQT ngày 13/12/2018

Văn bản đăng ký hỗ trợ công bố tải tại ĐÂY

3.                   

Hướng dẫn về việc thể hiện tên Đại học Quốc gia Hà Nội, tên Khoa Quốc tế trên các công bố kết quả nghiên cứu và tạo hồ sơ công bố trên Google Scholar

Thông báo số 255/TB-KQT ngày 9/4/2019

4.                   

Hướng dẫn đăng ký nhóm nghiên cứu cấp Khoa

Tải các biểu mẫu tại ĐÂY

5.                   

Hướng dẫn cán bộ, giảng viên đăng ký tham dự hội nghị, hội thảo khoa học

Tải các biểu mẫu tại ĐÂY

 

Lên đầu trangLên đầu trang