Danh Mục Thông Báo

Giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành / liên ngành trong Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2018 - 2020

3/26/2018 9:53:30 AM
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành/liên ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2018-2020. 

Hình thức tổ chức thành lập: Cá nhân các nhà khoa học giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các  nhà khoa học khác đáp ứng các điều kiện tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học:
Hội đồng khoa học được thành lập để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:
- Hướng nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ
- Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ
- Các vấn đề khác lien quan đến hoạt động của Quỹ

Tiêu chí lựa chọn:
- Có trình độ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn
- Được các nhà khoa học cùng ngành giới thiệu
- Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ

Thông tin chi tiết xem tại link:

Lên đầu trangLên đầu trang