Danh Mục Thông Báo

Giấy triệu tập

2/28/2018 2:50:44 PM


Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thiết thực và bổ ích cho sinh viên đang theo học các ngành về Tin học, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin của Khoa Quốc tế năm học 2017-2018, Khoa Quốc tế thông báo và triệu tập sinh viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung cụ thể như sau:

1.  Thành phần:

Sinh viên các chương trình ngành Hệ thống thông tin quản lý; Tin học và Kĩ thuật máy tính thuộc các lớp MIS2015A, MIS2016A, MIS2017A, ICE2017A.

2. Thời gian: 16h00 – 17h30, ngày 05/3/2018 (Thứ Hai)

3. Địa điểm: Hội trường 507, nhà 21T, làng sinh viên Hacinco

4. Nội dung: Cách mạng công nghiệp 4.0 và một số đột phá trong Trí tuệ Nhân tạo do PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh và TS. Trần Thị Oanh trình bày.

Khoa Quốc tế đề nghị các sinh viên được triệu tập nghiêm túc sắp xếp thời gian tham dự. Nhà trường sẽ tiến hành điểm danh sinh viên được triệu tập. Sinh viên vắng mặt không vì lý do bất khả kháng và không thông tin trước tới GVCN (thày Tô Tuấn Anh: Email: anhtt@isvnu.vn, SĐT 02436286145)  sẽ tự chịu trách nhiệm về các hình thức xử lý của Khoa Quốc tế liên quan đến đánh giá kết quả rèn luyện và xét các hình thức thi đua, khen thưởng, học bổng cũng như xét các đơn đề nghị khác của cá nhân trong quá trình học tập tại Khoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Nơi nhận:

- CNK (để b/c);

- BM KHTNCN, P.ĐT (để t/h)

- Lưu: VT, P.CTHSSV.

 

                     KT.CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

 

  (Đã ký)

Nguyễn Quang Thuận

 

Lên đầu trangLên đầu trang