Danh Mục Thông Báo

Giảng viên nước ngoài sang làm việc tại Khoa trong tháng 1/2018

1/4/2018 1:55:08 PM

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Đơn vị công tác

Chương trình giảng dạy

Môn giảng dạy

1

Selvanadan Muniappan

ThS.

Giảng viên

Trường Đại học HELP

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

Ôn tập kỳ cuối

2

Valliappan Kasi

ThS.

Giảng viên

Trường Đại học HELP

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

Ôn tập kỳ cuối

3

Tharunika Chithra Latha

TS.

Giảng viên

Trường Đại học HELP

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

Ôn tập kỳ cuối

4

Madhavan

ThS.

Giảng viên

Trường Đại học HELP

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

Ôn tập kỳ cuối

5

Frederic Piquemal

ThS.

Giảng viên

Trường Đại học Nantes

Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Đông Nam Á)

Marketing ngân hàng

Lên đầu trangLên đầu trang