Giảng viên Khoa Quốc tế được lựa chọn vào vào Ban biên dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sang tiếng Việt

6/11/2019 9:36:41 AM
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý – Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, vinh dự được Bộ Tài chính lựa chọn tham gia vào Ban biên dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sang tiếng Việt và Ban soát xét, thẩm định bản dịch thuật Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Việc biên dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sang tiếng Việt và soát xét, thẩm định bản dịch thuật Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nằm nhằm phục vụ cho Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam, trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2019.

Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB).


TS. Nguyễn Thị Kim Oanh được lựa chọn tham gia vào Ban biên dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sang tiếng Việt và Ban soát xét, thẩm định bản dịch thuật Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Mục tiêu của IFRS là cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng.  IFRS tập trung vào các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách lập báo cáo tài chính hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo ngành cụ thể.

Có được bộ chuẩn mực quốc tế là một điều hết sức cần thiết đối với các công ty lớn có các chi nhánh tại các quốc gia khác nhau.  Áp dụng một bộ chuẩn mực phổ biến toàn thế giới sẽ đơn giản hóa các thủ tục kế toán thông qua việc sử dụng xuyên suốt một loại ngôn ngữ trong báo cáo của các công ty. Bộ chuẩn mực này cũng sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và các kiểm toán viên một cái nhìn toàn cảnh và rõ ràng về tài chính.


TS. Nguyễn Kim Oanh tham gia Hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay, VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại, đặc biệt là những giao dịch của nền kinh tế thị trường mới phát sinh chưa được VAS giải quyết thấu đáo, như việc ghi nhận và đánh giá tài sản, nợ phải trả theo giá trị hợp lý, ghi nhận tổn thất tài sản, việc kế toán các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích kinh doanh và phòng ngừa rủi ro… chưa có hướng dẫn cụ thể. Do vậy, cùng với xu hướng phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng, Bộ Tài chính cùng với một số tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW… và các công ty kiểm toán đã phối hợp đưa ra lộ trình phù hợp để từng bước tiến tới áp dụng hoàn toàn IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam từ nay đến năm 2020. Trong quá trình áp dụng có thể sẽ điều chỉnh để phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Khoa Quốc tế xin được chúc mừng TS. Nguyễn Thị Kim Oanh đã được tin tưởng giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng của Bộ Tài Chính. Chúc cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lý lịch trích ngang
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý
Học vị: Tiến sĩ

Bằng cấp 
Cử nhân: Kế toán, Học viện Tài chính
Thạc sĩ: Kinh tế, Học viện Tài chính
Tiến sĩ: Kế toán, Đại học Newcastle, Vương quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu 
Kế toán

Môn học giảng dạy 
Nguyên lý kế toán 
Kế toán tài chính 1
Kế toán tài chính 2
Kế toán quản trị
Kế toán quốc tế

 

Lên đầu trangLên đầu trang