Danh Mục Thông Báo

Chương trình dùng thử CSDL điện tử Web of Science (Web of Knowledge)

4/5/2018 2:57:05 PM
Trung tâm Thông tin - Thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình dùng thử CSDL điện tử Web of Science (Web of Knowledge)

Thời gian: Từ 1/4/2018 đến 15/4/2018

Địa chỉ: https://db.lic.vnu.edu.vn/login?url=http://webofknowledge.com/

Truy cập: Tài khoản / mật khẩu là email VNU. 

Ví dụ: xxxx@vnu.edu.vn -> xxxx / mật khẩu
Lên đầu trangLên đầu trang